Общи условия

Условия за ползване на услугите предлагани от „Даниел Стандарт“ ЕООД на платформата за обучение www.kapitansko-obuchenie.bg
Платформата за обучение www.kapitansko-obuchenie.bg е собственост на „Даниел Стандарт“ ЕООД, с адрес: България, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 9, ЕИК: 204412544, телефон: +359 886 666 258 и email: team@danielstandard.com .

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и „Даниел Стандарт“ EООД, ЕИК: 204412544, с адрес на управление: България, гр. Велико Търново; ул. „Васил Лвески“ № 17 Б. „Даниел Стандарт“ ЕООД изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея Съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:
1. Вие сте Потребител на www.kapitansko-obuchenie.bg и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на „Даниел Стандарт“ ЕООД по начините, предвидени в тях;
2. Договорът между Вас и „Даниел Стандарт“ ЕООД е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия.

ДЕФИНИЦИИ:

„Общи условия“ – означава настоящите Общи условия.

„Доставчик“ - фирмата производител на Платформата за обучение.

„Софтуер“ – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия, както и цялото съдържание на платформата. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет.

„Платформа за обучение“ – означава образователна онлайн система, съдържаща обучителни материали и тестове, използвана от потребителите, за да се обучават.

„Услуги“ – означава услугите предлагани от „Даниел Стандарт“ ЕООД на платформата за обучение www.kapitansko-obuchenie.bg

„Потребител“ – означава лица, ползващи платформата, за да се обучават.

„Потребителски профил“ – означава отделна част в Платформата, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Платформата.

„Лиценз“ - означава документ, който Потребителят си закупува, за да ползва всички функции на Платформата за обучение.

„Код за активация“ – означава код, който потребителят получава за да активира своят лиценз за ползване на услугите в Платформата.

„Съдържание“ – означава всички данни, графики, текст, картинки или друга цифрова информация, включени в Платформата.

I. АВТОРСКО ПРАВО

1. Цялото съдържанието на Платформата и Софтуерът и са предмет на авторско право. „Даниел Стандарт“ ЕООД е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

2. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата и Софтуера от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. „Даниел Стандарт“ ЕООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Съдържанието.


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

1. За да се използва Платформата за обучение www.kapitansko-obuchenie.bg е нужно Потребителят да си направи регистрация и да активира код за достъп.

2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. „Даниел Стандарт“ ЕООД може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта.

3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, или по някаква причина сгреши своето име и/или имейл, данните му ще бъдат редактирани след след като се свърже с „Даниел Стандарт“ ЕООД на посоченият имейл team@danielstandard.com или от контактната форма в сайта. След установяване и разрешаване на проблема, потребителят може отново да ползва своят профил.

4. При регистрацията си в Платформата Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми „Даниел Стандарт“ ЕООД незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил в последствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.

6. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия“ и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето „Приемам Общите условия“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

7. След въвеждане на основните данни за регистрация, а именно име, електронна поща и парола за вход в Платформата за обучение, потребителят потвърждава с натискане на бутона „Регистрация“. След което се отваря страница за настройване на вашият профил. Потребителят избира направление, тип обучение и категория, към които проявява интерес.

8. За да започне своето обучение, Потребителят трябва да въведе 12-цифрен активационен код за достъп до услугите на Платформата за обучение.


III. КОД ЗА АКТИВАЦИЯ

1. Доставчикът предоставя възможност на всеки Потребител, които желае да се обучава в Платформата за обучение www.kapitansko-obuchenie.bg да закупи активационен код, чрез които може да ползва услугите на Платформата.

2. Сериен номер може да закупите по два начина – онлайн, чрез нашата система за закупуване на серийни номера или на хартиен ваучер от оторизираните за това места. Без сериен номер няма да може да се регистрирате в системата за обучение и да използвате нейният пълен капацитет.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Активационният код може да бъде заплатен по следните начини:

• чрез ePay – заплащането се осъществява веднага, чрез онлайн системата за разплащане на ePay.

• чрез банков превод – като преведете сумата от Вашата банкова сметка (с платежно нареждане) или като внесете сумата с вносна бележка.

• С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.


V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че „Даниел Стандарт“ ЕООД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

2. „Даниел Стандарт“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчика може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Платформата за обучение; установяване на контакт с Потребителите; статистика на обучаващите се и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика към Потребителите; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчика може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в това число и банкови институции).

3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас вслучай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

4. По всяко време може да се откажете от получаване на рекламни иинформационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: team@danielstandard.com .

5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставения e-mail, търговски съобщения, информация, рекламни материали и т.н.


VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Платформата за обучение винаги вярна и актуална.

4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване наобстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Платформата за обучение, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

6. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

7. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

1. Търговско наименование (фирма): „Даниел Стандарт“ ЕООД
2. ЕИК: 204412544;
3. Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Васил Левски“ № 17 В;
4. Телефона за контакти: +359 886 666 258;
5. Електронна поща: team@danielstandard.com
6. Уебсайт: www.kapitansko-obuchenie.bg;

Посоченият адрес се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл.47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.